Privacybeleid

Dit is het privacy statement van Draagadvies Amsterdam,  gevestigd te 1068VW, Amsterdam aan de Pisuissehof  (hierna: Draagadvies Amsterdam, www.DraagadviesAmsterdam.nl )

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door te mailen. Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Draagadvies Amsterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen ik bepaal welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Ik ben er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegeven die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kledingmaat, lichaamslengte
 • Kledingmaat, gewicht en leeftijd van je kind,
 • Fysieke klachten of beperkingen
 • Andere fysieke bijzonderheden
 • Hoeveel kinderen je hebt

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Verwerking van je persoonsgegevens kan zonder je toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Draagadvies Amsterdam . Daarnaast kan er op mij een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder > hiervoor vraag ik je per mail expliciet toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Ik kan je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met je sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van mij, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op mij rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrek ik jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Ik kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op de mail/nieuwsbrief te antwoorden met ‘ik schrijf mij bij deze uit’ of ‘ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen’ of iets dergelijks. Je krijgt dan geen nieuwsbrief meer, en jouw email-adres wordt gewist uitmijn mailadressen-bestand.

Jouw persoonsgegevens worden doormij ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Ik maak gebruik van de volgende cookies:

 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Draagadvies Amsterdam gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Ik maak gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bijmij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@draagadviesamsterdam.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@draagadviesamsterdam.nl .